Објављен Јавни позив за успоставу и замјену земљишних књига у Грачаници

Са намјером да појаснимо поступак хармонизације и уписа имовине у Федерацији БиХ, објављујемо серију текстова како би помогли заштиту имовинских права Срба у ФБиХ.

ОПЋИНСКИ СУД У ГРАЧАНИЦИ НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ ОПЋИНЕ ШКАХОВИЦА, СОКО, ДОБОРОВЦИ, ЏАКУЛЕ, ПРИЈЕКО БРДО, ВРАНОВИЋИ И ПИСКАВИЦА

20.02.2023 14:01

Босна и Херцеговина

Федерација Босне и Херцеговине

Тузлански кантон

ОПЋИНСКИ СУД У ГРАЧАНИЦИ

Земљишнокњижни уред

Број: 027-0-Су-23-000 077

Грачаница, 06.02.2023. године

На основу члана 63. и 67. Закона о земљишним књигама Ф БиХ (Сл. новине Ф БиХ, бр. 19/03 и 54/04), Опћински суд у Грачаници

НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ ОПЋИНЕ ШКАХОВИЦА, СОКО, ДОБОРОВЦИ, ЏАКУЛЕ, ПРИЈЕКО БРДО, ВРАНОВИЋИ И ПИСКАВИЦА

Позивају се све заинтересиране особе које полажу право на признавање власништва или неког другог права на некретнинама уписаним у катастарским опћинама Шкаховица, Соко, Доборовци, Џакуле, Пријеко Брдо, Врановићи и Пискавица по новој измјери да то своје право пријаве у року од 60 дана од дана објаве овог огласа у Службеним новинама Федерације БиХ и Службеном гласнику БиХ поднеском у два примјерка и да поднесу доказе за то, у супротном њихово право неће бити узето у обзир приликом успоставе земљишнокњижног улошка.

Особе које полажу право на тим некретнинама могу наведени рок на захтјев продужити за најмање сљедећих 90 дана, како би им се дала могућност да прибаве потребне доказе.

Уколико у продуженом року не услиједи достава нових доказа земљишнокњижни уложак ће се успоставити на основу до тада прибављених доказа.

Кроз Пројект систематског ажурирања катастра за к.о. Шкаховицу, Соко, Доборовце, Џакуле, Пријеко Брдо, Врановиће и Пискавицу извршен је пријенос права власништва из Књиге положених уговора (КПУ) у електронски вођену земљишну књигу. Стога се позивају сви власници станова и пословних простора који су своје власништво уписали у КПУ да провјере пријенос свог права власништва из КПУ-а у електронски вођену земљишну књигу увидом у исту у горе наведеним законским роковима.

Позивају се све заинтересиране особе да пријаве своја права и рјешавају своје имовинско-правне односе. Пријава права у првом реду је у Вашем интересу. Пријавом права осигуравате суђеловање у процесу утврђивања права на Вашим некретнинама. Добивањем рјешења о упису права и његовим провођењем у електронски вођеној земљишној књизи осигуравате апсолутну заштиту својих права. Стога Вас још једном позивамо да пријавите своја права на некретнинама и активно суђелујете у даљњем поступку.

Сви уписи у земљишне књиге за катастарске опћине које ће бити предмет успоставе или замјене земљишне књиге у оквиру „Пројекта регистрације некретнина“ ће се проводити без наплате судских такси.

Увид у електронски вођену земљишну књигу, те особна предаја поднесака са документацијом могућа је у земљишнокњижном уреду Опћинског суда у Грачаници на адреси Ул. Армије БиХ бр. 8 сваким радним даном од 08:00 до 14:00 сати.

Поднеске је могуће доставити и путем поште на адресу Опћински суд у Грачаници, Ул. Армије БиХ бр. 8, 75320 Грачаница.

 

ПРЕДСЈЕДНИК СУДА

Мелиха Хаџихасановић

Коментари су затворени.