Објављен Јавни позив за успоставу и замјену земљишних књига у Сребренику

Са намјером да појаснимо поступак хармонизације и уписа имовине у Федерацији БиХ, објављујемо серију текстова како би помогли заштиту имовинских права Срба у ФБиХ.

ОПЋИНСКИ СУД У СРЕБРЕНИКУ НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ ОПЋИНЕ ТИЊА, ПОДПЕЋ, ФАЛЕШИЋИ И ЧЕКАНИЋИ

13.02.2023 13:48

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

ОПШТИНСКИ СУД У СРЕБРЕНИКУ

Број: 30-0-Су-23-000 086

Сребреник, 27.01.2023.године

На основу члана 63. и 67. Закона о земљишним књигама ФБИХ (“Службене новине ФБиХ”, број: 19/03, 54/04), Опћински суд у Сребренику:

НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ:

ТИЊА, ПОДПЕЋ, ФАЛЕШИЋИ и ЧЕКАНИЋИ

Позивају се сва заинтересована лица, која полажу право на признање права власништва или неког другог права на некретнинама уписаним у катастарским општинама Тиња, Подпећ, Фалешићи и Чеканићи (Општина Сребреник) по новом премјеру, да то своје право пријаве у року од 60 (шездесет) дана од дана објаве ове најаве у Службеним новинама ФБиХ и Службеном гласнику БиХ, поднеском у 2 (два) примјерка и да поднесу доказе за то, у супротном њихово право неће бити узето у обзир приликом успоставе земљишнокњижног улошка.

Лица, која полажу право на предметним некретнинама могу, наведени рок, на захтјев, продужити за најмање слиједећих 90 (деведесет) дана, како би им се дала могућност да прибаве потребне доказе.

Уколико у продуженом року не услиједи достава нових доказа земљишнокњижни уложак ће се успоставити на основу до тада прибављених доказа.

Позивају се заинтересована лица да пријаве своја права и рјешавају своје имовинско-правне односе.

Пријава права у првом реду је у Вашем интересу.

Пријавом права осигуравате учествовање у процесу утврђивања права на Вашим некретнинама.

Утврђивањем права и њиховим уписом у електронски вођеној земљишној књизи осигуравате апсолутну заштиту својих права стога Вас још једном позивамо да пријавите своја права на некретнинама и активно учествујете у даљњем поступку.

Сви уписи у земљишне књиге за катастарску опћину који ће бити предмет успоставе или замјене земљишне књиге у оквиру Пројекта регистрације некретнина проводит ће се без наплате судске таксе.

Увид у електронски вођену земљишну књигу те лична предаја поднесака са документацијом могућа је у Земљишнокњижном ођељењу Опћинског суда у Сребренику, сваким радним даном у времену од 08,00-14,00х.

Поднеске је могуће доставити и путем поште на адресу:

Опћински суд у Сребренику

Ул. Радничка бб (за Земљишнокњижно ођељење)

75350 Сребреник

Предсједник суда

Мухамед Вејзовић

Коментари су затворени.