Објављен Јавни позив за успоставу и замјену земљишних књига у Тузли

Са намјером да појаснимо поступак хармонизације и уписа имовине у Федерацији БиХ, објављујемо серију текстова како би помогли заштиту имовинских права Срба у ФБиХ.

ОПЋИНСКИ СУД У ТУЗЛИ НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ ОПЋИНЕ БУКИЊЕ, ГРАБОВИЦА, ХУСИНО И ПЛАНЕ

13.02.2023 13:53

Босна и Херцеговина

Федерација Босне и Херцеговине

Тузлански кантон

ОПЋИНСКИ СУД У ТУЗЛИ

Земљишнокњижни уред

Број:   032-0-Су-23-000 097

Тузла, 26.01.2023. године

На основу члана 63. и 67. Закона о земљишним књигама Ф БиХ (Сл. новине Ф БиХ, бр. 19/03 и 54/04), Опћински суд у Тузли

НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КАТАСТАРСКУ ОПЋИНУ к.о. Букиње, к.о. Грабовица, к.о. Хусино и к.о. Плане,

Позивају се све заинтересиране особе које полажу право на признавање власништва или неког другог права на некретнинама уписаним у катастарским опћинама к.о. Букиње, к.о. Грабовица, к.о. Хусино и к.о. Плане по новом премјеру, да то своје право пријаве у року од 60 дана од дана објаве овог огласа у Службеним новинама Федерације БиХ и Службеном гласнику БиХ поднеском у два примјерка и да поднесу доказе за то, у супротном њихово право неће бити узето у обзир приликом успоставе земљишнокњижног улошка.

Особе које полажу право на тим некретнинама могу наведени рок на захтјев продужити за најмање сљедећих 90 дана, како би им се дала могућност да прибаве потребне доказе.

Уколико у продуженом року не услиједи достава нових доказа земљишнокњижни уложак ће се успоставити на основу до тада прибављених доказа.

Кроз Пројект систематског ажурирања катастра за к.о. Букиње, к.о. Грабовица, к.о. Хусино и к.о. Плане извршен је пријенос права власништва из Књиге положених уговора (КПУ) у електронски вођену земљишну књигу. Стога се позивају сви власници станова и пословних простора који су своје власништво уписали у КПУ да провјере пријенос свог права власништва из КПУ-а у електронски вођену земљишну књигу увидом у исту у горе наведеним законским роковима.

Позивају се све заинтересиране особе да пријаве своја права и рјешавају своје имовинско-правне односе. Пријава права у првом реду је у Вашем интересу. Пријавом права осигуравате суђеловање у процесу утврђивања права на Вашим некретнинама. Добивањем рјешења о упису права и његовим провођењем у електронски вођеној земљишној књизи осигуравате апсолутну заштиту својих права. Стога Вас још једном позивамо да пријавите своја права на некретнинама и активно суђелујете у даљњем поступку.

Сви уписи у земљишне књиге за катастарске опћине које ће бити предмет успоставе или замјене земљишне књиге у оквиру „Пројекта регистрације некретнина“ ће се проводити без наплате судских такси.

Увид у електронски вођену земљишну књигу, те особна предаја поднесака са документацијом могућа је у земљишнокњижном уреду Опћинског суда у Тузли на адреси Ул. Маршала Тита до бр. 44 сваким радним даном од 08:00 до 13:00 сати.

Поднеске је могуће доставити и путем поште на адресу Опћински суд у Тузли, Ул. Маршала Тита до бр. 44, 75000 Тузла.

 

ПРЕДСЈЕДНИК СУДА

Др. сци. Мухамед Тулумовић

Коментари су затворени.