Објављен Јавни позив за успоставу и замјену земљишних књига у Зеници

Са намјером да појаснимо поступак хармонизације и уписа имовине у Федерацији БиХ, објављујемо серију текстова како би помогли заштиту имовинских права Срба у ФБиХ.

ОПЋИНСКИ СУД У ЗЕНИЦИ НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ ОПЋИНЕ РИЧИЦЕ, РАСПОТОЧЈЕ И НЕМИЛА

08.03.2023 14:49

Босна и Херцеговина

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ЗЕНИЧКО- ДОБОЈСКИ КАНТОН

ОПЋИНСКИ СУД У ЗЕНИЦИ

Број : 43 0 Су 225559 23 Су

Зеница, 17.02.2023. године

На основу члана 63. и 67. Закона о земљишним књигама Ф БиХ (Сл. новине Ф БиХ, бр. 19/03, 54/04 и 61/22), Опћински суд у Зеници

НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КАТАСТАРСКУ ОПЋИНУ К.О. РИЧИЦЕ, РАСПОТОЧЈЕ И НЕМИЛА ПО НОВОМ ПРЕМЈЕРУ

Позивају се све заинтересиране особе које полажу право на признавање власништва или неког другог права на некретнинама уписаним у катастарској опћини КО РИЧИЦЕ, РАСПОТОЧЈЕ И НЕМИЛА по новом премјеру, да то своје право пријаве у року од 60 дана од дана објаве овог огласа у Службеним новинама Федерације БиХ и Службеном гласнику БиХ поднеском у два примјерка и да поднесу доказе за то, у супротном њихово право неће бити узето у обзир приликом успоставе земљишнокњижног улошка.

Особе које полажу право на тим некретнинама могу наведени рок на захтјев продужити за најмање сљедећих 90 дана, како би им се дала могућност да прибаве потребне доказе.

Уколико у продуженом року не услиједи достава нових доказа земљишнокњижни уложак ће се успоставити на основу до тада прибављених доказа.

Кроз Пројекат систематског ажурирања катастра за КО РИЧИЦЕ, РАСПОТОЧЈЕ И НЕМИЛА извршен је пријенос права власништва из Књиге положених уговора (КПУ) у електронски вођену земљишну књигу. Стога се позивају сви власници станова и пословних простора који су своје власништво уписали у КПУ да провјере пријенос свог права власништва из КПУ-а у електронски вођену земљишну књигу увидом у исту у горе наведеним законским роковима.

Позивају се све заинтересиране особе да пријаве своја права и рјешавају своје имовинско-правне односе. Пријава права у првом реду је у Вашем интересу. Пријавом права осигуравате суђеловање у процесу утврђивања права на Вашим некетнинама. Добивањем рјешења о упису права и његовим провођењем у електронски вођеној земљишној књизи осигуравате апсолутну заштиту својих права.

Стога Вас још једном позивамо да пријавите своја права на некретнинама и активно суђелујете у даљњем поступку.

Сви уписи у земљишне књиге за катастарску опћину која ће бити предмет успоставе или замјене земљишне књиге у оквиру ,,Пројекта регистрације некретнина“ ће се проводити без наплате судских такси.

Увид у елекронски вођену земљишну књигу, те особна предаја поднесака са документацијом могућа је у земљишнокњижном уреду Опћинског суда у Зеници на адреси Трг БиХ бр. 2 сваким радним даном од 07:30 до 15:30 сати.

Поднеске је могуће доставити и путем поште на адресу:

Опћински Суд у Зеници, ул. Трг БиХ бр.2, 72000 Зеница.

ПРЕДСЈЕДНИЦА СУДА

             Џенана Брковић

Коментари су затворени.