Објављен Јавни позив за успоставу и замјену земљишних књига у Ливну

Са намјером да појаснимо поступак хармонизације и уписа имовине у Федерацији БиХ, објављујемо серију текстова како би помогли заштиту имовинских права Срба у ФБиХ.

ОПЋИНСКИ СУД У ЛИВНУ НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ ОПЋИНЕ КОНГОРА, ЛИПА И, ОПЛЕЋАНИ И РАШЋАНИ

27.02.2023 13:41

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ОПЋИНСКИ СУД У ЛИВНУ

Уред за земљишнокњижне послове

Број: 068-0-Су-23-000 338

Ливно, 14.02.2023. године

На основу члана 63. и 67. Закона о земљишним књигама Федерације БиХ („Службене новине Федерације БиХ” број: 19/03 и 54/04), Опћински суд у Ливну,

НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ ОПЋИНЕ КОНГОРА, ЛИПА И, ОПЛЕЋАНИ и РАШЋАНИ

Позивају се све заинтересиране особе које полажу право на признавање власништва или неког другог права на некретнинама уписаним у катастарским опћинама КОНГОРА, ЛИПА И, ОПЛЕЋАНИ и РАШЋАНИ по новој измјери да то своје право пријаве Опћинском суду у ЛИВНУ, ођељење суда у Томиславграду, Уред за земљишнокњижне послове, у року од 60 дана од дана објаве овог огласа у Службеним новинама Федерације БиХ, Службеном гласнику БиХ, Дневном авазу, Вечерњем листу и огласној плочи суда, и то поднеском у два примјерка, као и да поднесу доказе за то, у супротном њихово право неће бити узето у обзир приликом успоставе земљишнокњижног улошка.

Особе које полажу право на тим некретнинама могу наведени рок на захтјев продужити за најмање сљедећих 90 дана, како би им се дала могућност да прибаве потребне доказе. Уколико у продуженом року не услиједи достава нових доказа земљишнокњижни уложак ће се успоставити на основу до тада прибављених доказа.

Позивају се све заинтересоване особе да пријаве своја права и рјешавају своје имовинско-правне односе. Пријава права у првом реду је у Вашем интересу. Пријавом права осигуравате суђеловање у процесу утврђивања права на Вашим некретнинама.

Добивањем рјешења о упису права и његовим провођењем у електронски вођеној земљишној књизи осигуравате апсолутну заштиту својих права. Стога Вас још једном позивамо да пријавите своја права на некретнинама и активно суђелујете у даљњем поступку.

Сви уписи у новоуспостављену земљишну књигу за катастарске опћине КОНГОРА, ЛИПА И, ОПЛЕЋАНИ и РАШЋАНИ ће се проводити без наплате судских такси, јер суд овај поступак проводи по службеној дужности.

Увид у електронски вођену земљишну књигу, те особна предаја поднесака са документацијом могућа је у уреду за земљишнокњижне послове Опћинског суда у Ливну, ођељење суда у Томиславграду, соба бр.7, на адреси Ул. краља Звонимира бб, сваким радним даном од 11:00 до 13:00 сати.

Поднеске је могуће доставити и путем поште на адресу: Опћински суд у Ливну, ођељење суда у Томиславграду, Ул. краља Звонимира бб, 80240 Томиславград.

ПРЕДСЈЕДНИК СУДА

Нико Цвитановић

Коментари су затворени.