Објављен Јавни позив за успоставу и замјену земљишних књига у Какњу

Са намјером да појаснимо поступак хармонизације и уписа имовине у Федерацији БиХ, објављујемо серију текстова како би помогли заштиту имовинских права Срба у ФБиХ.

ОПЋИНСКИ СУД У КАКЊУ НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ ОПЋИНЕ ТРШЋЕ И ВУКАНОВИЋИ

15.06.2023 13:54

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ЗЕНИЧКО-ДОБОЈСКИ КАНТОН

ОПЋИНСКИ СУД У КАКЊУ

Број: 36 0 Су 065361 23 Су

Какањ, 01.06.2023.године

На основу члана 63. и члана 67. Закона о земљишним књигама ФБиХ („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 58/02, 19/03, 54/04 и 32/19 – Пресуда Уставног суда Федерације БиХ број У-22/16 и 61/22), Опћински суд у Какњу,

НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ ОПЋИНЕ НОВОГ ПРЕМЈЕРА ТРШЋЕ И ВУКАНОВИЋИ

Позивају се све заинтересиране особе које полажу право власништва или неко друго право на некретнинама уписаним у катастарским опћинама новог премјера Тршће и Вукановићи, да своје право пријаве у року од 60 дана од дана објаве овог огласа у Службеним новинама Федерације БиХ и Службеном гласнику БиХ, поднеском у два примјерка и да поднесу доказе за то, у супротном њихово право неће бити узето у обзир приликом успоставе новог земљишнокњижног улошка.

Лица која полажу право на некретнинама могу наведени рок на захтјев продужити за најмање сљедећих 90 дана, како би им се дала могућност да прибаве потребне доказе. Уколико у продуженом року не услиједи пријава, земљишнокњижни уложак ће се успоставити на основу до тада прибављених доказа.

Кроз Пројект систематског ажурирања земљишне књиге и катастра за к.о. Тршће извршен је пријенос права власништва и из Књиге положених уговора (КПУ) у електронски вођену земљишну књигу. Стога се позивају сви власници станова који су своје власништво уписали у КПУ да провјере пријенос свог права власништва из КПУ-а у електронски вођену земљишну књигу увидом у исту у горе наведеним законским роковима.

Позивају се све заинтересиране особе да пријаве своја права и рјешавају своје имовинско-правне односе. Пријава права у првом реду је у Вашем интересу. Пријавом права осигуравате суђеловање у процесу утврђивања права на Вашим некретнинама. Добивањем рјешења о упису права и његовим провођењем у електронски вођеној земљишној књизи осигуравате апсолутну заштиту својих права. Стога Вас још једном позивамо да пријавите своја права на некретнинама и активно суђелујете у даљњем поступку.

Сви уписи у земљишне књиге за катастарске опћине које ће бити предмет успоставе или замјене земљишне књиге у оквиру „Пројекта регистрације некретнина“ ће се проводити без наплате судских такси.

Увид у електронски вођену земљишну књигу, те лична предаја поднесака са документацијом могућа је у Ођељењу за земљишнокњижне послове Опћинског суда у Какњу, на адреси ул. Алије Изетбеговића 110, Какањ, сваким радним даном од 08:00 до 14:30 сати.

Поднеске је могуће доставити и путем поште на адресу „Опћински суд у Какњу – Ођељење за земљишно-књижне послове“ ул. Алије Изетбеговића бр.110, 72240 Какањ.

 

ПРЕДСЈЕДНИК СУДА

Елдар Заимовић

 

Славиша Рујевић

 

Коментари су затворени.