Објављен Јавни позив за успоставу и замјену земљишних књига у Љубушком

Са намјером да појаснимо поступак хармонизације и уписа имовине у Федерацији БиХ, објављујемо серију текстова како би помогли заштиту имовинских права Срба у ФБиХ.

ОПЋИНСКИ СУД У ЉУБУШКОМ НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПЋИНЕ СП_ТИХАЉИНА

15.06.2023 13:58

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ЖУПАНИЈА ЗАПАДНОХЕРЦЕГОВАЧКА

ОПЋИНСКИ СУД У ЉУБУШКОМ

Земљишнокњижни уред

Број: 063-0- Су-23-000 201

Љубушки, 31. 05. 2023. године

На темељу члана 63. и 67. Закона о земљишним књигама ФБиХ („Службене новине Федерације БиХ“, број 19/03, 54/04 и 61/22), Опћински суд у Љубушком

НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПЋИНЕ СП_ТИХАЉИНА

Позивају се све заинтересиране особе које полажу право на признавање власништва или неког другог права на некретнинама уписаним у катастарској опћини Тихаљина И по новој измјери да то своје право пријаве поднеском у два примјерка земљишнокњижном уреду Опћинског суда у Љубушком – ођељење у Грудама у року од 60 дана од дана објаве овог огласа на огласној плочи Опћинског суда у Љубушком, „Службеним новинама Федерације БиХ”, “Службеном гласнику БиХ” и у најмање два дневна листа која се дистрибуирају у БиХ.

Уз поднесак је нужно доставити доказе на којима темељите своје право на некретнинама.

Особе које полажу право на некретнинама у наведеним катастарским опћинама могу наведени рок на особни захтјев продужити за најмање сљедећих 90 дана, како би им се дала могућност да прибаве потребне доказе.

Позивају се све заинтересиране особе да пријаве своја права и рјешавају своје имовинско-правне односе јер се пријавом осигурава суђеловање у процесу утврђивања права на Вашим некретнинама, добивањем рјешења о упису и провођењем уписа тог права у електронски вођеној земљишној књизи.

Стога Вас још једном позивамо да пријавите своја права на некретнинама и активно суђелујете у даљњем поступку.

Сви уписи у земљишне књиге за катастарску опћину која ће бити предмет успоставе или замјене земљишне књиге у оквиру „Пројект регистрације некретнина” ће се проводити без наплате судских пристојби.

Наведену документацију и поднеске потребно је доставити искључиво у оригиналу или овјереној копији.

Увид у електронски вођену земљишну књигу, те особна предаја поднесака са документацијом могућа је у земљишнокњижном уреду Опћинског суда у Љубушком – ођељење Груде (зграда опћине у Грудама), на адреси фра Габре Грубишића бр. 4 сваким радним даном од 07,00 до 15,00 сати.

Поднеске је могуће доставити и путем поште на адресу:

ОПЋИНСКИ СУД У ЉУБУШКОМ

ЗЕМЉИШНОКЊИЖНИ УРЕД-ођељење Груде

(зграда опћине у Грудама)

фра Габре Грубишића бр. 4

88340 Груде

 

 Предсједница суда

Анкица Чуљак

 

Славиша Рујевић

 

Коментари су затворени.