Јавни позив за упис имовине у Калесији

Са намјером да појаснимо поступак хармонизације и уписа имовине у Федерацији БиХ, објављујемо серију текстова како би помогли заштиту имовинских права Срба у ФБиХ.

Објављујемо у цјелости јавни позив који је објављен у Калесији:

 

ОПЋИНСКИ СУД У КАЛЕСИЈИ НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ ОПЋИНЕ ХРАСНО И КАЛЕСИЈА

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Федерација Босне и Херцеговине

Тузлански кантон

ОПЋИНСКИ СУД У КАЛЕСИЈИ

Земљишнокњижни уред

Број: 029-0-Су-22-000-416

Дана: 21.12.2022.године

На основу члана 63. и 67. Закона о земљишним књигама Ф БиХ (Сл. новине Ф БиХ, број 19/03 и 54/04), Опћински суд у Калесији

НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КО ХРАСНО и КО КАЛЕСИЈА 

Позивају се све заинтересиране особе које полажу право на признавање својине или неког другог права на некретнинама уписаним у катастарским опћинама К.О. Храсно и К.О. Калесија по новом премјеру да то своје право пријаве у року од 60 дана од дана објаве овог огласа у Службеним новинама Федерације БиХ и Службеном гласнику БиХ поднеском у два примјерка и да поднесу доказе за то, у супротном њихово право неће бити уважено приликом успоставе земљишнокњижног улошка. Особе које полажу право на тим некретнинама могу наведени рок на захтјев продужити за најмање сљедећих 90 дана, како би им се дала могућност да прибаве потребне доказе. Уколико у продуженом року не услиједи достава нових доказа земљишнокњижни уложак ће се успоставити на основу до тада прибављених доказа. Кроз Пројект систематског ажурирања катастра за К.О. Храсно и К.О. Калесија извршен је пријенос права власништва из Књиге положених уговора (КПУ) у електронски вођену земљишну књигу. Стога се позивају сви власници станова и пословних простора који су своје власништво уписали у КПУ да провјере пријенос свог права власништва из КПУ-а у електронски вођену земљишну књигу увидом у исту у горе наведеним законским роковима.

Позивају се све заинтересиране особе да пријаве своја права и рјешавају своје имовинско-правне односе. Пријава права у првом реду је у Вашем интересу. Пријавом права осигуравате суђеловање у процесу утврђивања права на Вашим некретнинама. Добивањем рјешења о упису права и његовим провођењем у електронски вођеној земљишној књизи осигуравате апсолутну заштиту својих права. Стога Вас још једном позивамо да пријавите своја права на некретнинама и активно суђелујете у даљњем поступку.Сви уписи у земљишне књиге за катастарске опћине које ће бити предмет успоставе или замјене земљишне књиге у оквиру „Пројекта регистрације некретнина“ ће се проводити без наплате судских такси.

Увид у електронски вођену земљишну књигу, те предаја поднесака са документацијом могућа је у земљишнокњижном уреду Опћинског суда у Калесији на адреси Ул. Жртава геноцида у Сребреници 12 сваким радним даном од 07:30 до 16:00 сати.Поднеске је могуће доставити и путем поште на адресу Опћински суд у Калесији, Ул. Жртава геноцида и Сребреници бр. 12 , 75260 Калесија.

ПРЕДСЈЕДНИК СУДА

Дражена Пејановић

Више информација о обавезном упису имовине у Босни и Херцеговини можете добити у канцеларији у Новом Саду, у улици Војвођанских бригада бр. 17, понедељком и средом од 14:30 до 17:30 и петком од 12:00 до 15:00. Можете доћи лично или позвати телефоном на бројеве: 021-528-132 или 021-520-030. Ову канцеларију је формирао Фонд за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону АП Војводине.

Коментари су затворени.