Објављен Јавни позив за успоставу и замјену земљишних књига у Горажду

Са намјером да појаснимо поступак хармонизације и уписа имовине у Федерацији БиХ, објављујемо серију текстова како би помогли заштиту имовинских права Срба у ФБиХ.

 

Објављујемо у цјелости јавни позив који је објављен у Горажду:

 

ОПЋИНСКИ СУД У ГОРАЖДУ НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ ОПЋИНЕ БОРОВНИЋИ, БУЈАКОВИНА, ФИЛИПОВИЋИ, КОЛУН, КОЛАКОВИЋИ, МРАВЉАЧА, ПРЕВИЛА И РОДИЈЕЉ

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

БОСАНСКО-ПОДРИЊСКИ КАНТОН ГОРАЖДЕ

ОПЋИНСКИ СУД У ГОРАЖДУ

Земљишнокњижни уред

Бр. 045-0-Рз-22-000 037

У Горажду, дана:29.12.2022 године

На основу члана 63. и 67. Закона о земљишним књигама Ф БиХ (Сл. новине Ф БиХ, бр. 19/03 и 54/04), Опћински суд у Горажду

НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ ОПЋИНЕ: БОРОВНИЋИ, БУЈАКОВИНА, ФИЛИПОВИЋИ, КОЛУН, КОЛАКОВИЋИ, МРАВЉАЧА, ПРЕВИЛА И РОДИЈЕЉ.

Позивају се све заинтересиране особе које полажу право на признавање власништва или неког другог права на некретнинама уписаним у катастарским опћинама Боровнићи, Бујаковина, Филиповићи, Колун, Колаковићи, Мрављача, Превила и Родијељ по новом премјеру да то своје право пријаве у року од 60 дана од дана објаве овог огласа у Службеним новинама Федерације БиХ и Службеном гласнику БиХ поднеском у два примјерка и да поднесу доказе за то, у супротном њихово право неће бити узето у обзир приликом успоставе земљишнокњижног улошка.

Особе које полажу право на тим некретнинама могу наведени рок на захтјев продужити за најмање сљедећих 90 дана, како би им се дала могућност да прибаве потребне доказе.

Уколико у продуженом року не услиједи достава нових доказа земљишнокњижни уложак ће се успоставити на основу до тада прибављених доказа.

Позивају се све заинтересиране особе да пријаве своја права и рјешавају своје имовинско-правне односе. Пријава права у првом реду је у Вашем интересу. Пријавом права осигуравате суђеловање у процесу утврђивања права на Вашим некретнинама. Добивањем рјешења о упису права и његовим провођењем у електронски вођеној земљишној књизи осигуравате апсолутну заштиту својих права. Стога Вас још једном позивамо да пријавите своја права на некретнинама и активно суђелујете у даљњем поступку.

Сви уписи у земљишне књиге за катастарске опћине које ће бити предмет успоставе или замјене земљишне књиге у оквиру „Пројекта регистрације некретнина“ ће се проводити без наплате судских такси.

Увид у електронски вођену земљишну књигу, те лична предаја поднесака са документацијом могућа је у земљишнокњижном уреду Опћинског суда у Горажду на адреси Ул.Заима Имамовића бр.3 сваким радним даном од 08:00 до 16:00 сати.

Поднеске је могуће доставити и путем поште на адресу Опћински суд у Горажду, ул.Заима Имамовића бр.3, 73000 Горажде.

 

ПРЕДСЈЕДНИЦА СУДА

ЛЕЈЛА ФЕРХАТОВИЋ

 

Више информација о обавезном упису имовине у Босни и Херцеговини можете добити у канцеларији у Новом Саду, у улици Војвођанских бригада бр. 17, понедељком и средом од 14:30 до 17:30 и петком од 12:00 до 15:00. Можете доћи лично или позвати телефоном на бројеве: 021-528-132 или 021-520-030. Ову канцеларију је формирао Фонд за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону АП Војводине.

Коментари су затворени.