Објављен јавни позив за успоставу и замјену земљишне књиге у Градачцу

Са намјером да појаснимо поступак хармонизације и уписа имовине у Федерацији БиХ, објављујемо серију текстова како би помогли заштиту имовинских права Срба у ФБиХ.

 

Преносимо аутентичну објаву са сајта Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове fgu.com.ba :

ОПЋИНСКИ СУД У ГРАДАЧЦУ НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ ОПЋИНЕ ГОРЊИ ЛУКАВАЦ, ВИДА, БИБЕРОВО ПОЉЕ И ЗЕЛИЊА СРЕДЊА

24.01.2022 11:28

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ТУЗЛАНСКИ КАНТОН

ОПШТИНСКИ СУД У ГРАДАЧЦУ

Број: 028-0-Су-21-000 960

Градачац, 29.12.2021. године

На основу члана 63. и 67. Закона о земљишним књигама ФБИХ (“Службене новине ФБиХ”, број: 19/03, 54/04), Општински суд у Градачцу:

НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ:

ГОРЊИ ЛУКАВАЦ, ВИДА, БИБЕРОВО ПОЉЕ и ЗЕЛИЊА СРЕДЊА

Позивају се сва заинтересована лица, која полажу право на признање права власништва или неког другог права на некретнинама, уписаним у катастарским општинама: Горњи Лукавац, Вида, Биберово Поље и Зелиња Средња (по новом премјеру) да то своје право пријаве у року од 60 (шездесет) дана од дана објаве ове најаве у Службеним новинама ФБиХ, Службеном гласнику БиХ и двојим дневним новинама, поднеском у 2 (два) примјерка и да поднесу доказе за то, у супротном њихово право неће бити узето у обзир приликом успоставе земљишнокњижног улошка.

Лица, која полажу право на предметним некретнинама могу наведени рок, на захтјев, продужити за најмање сљедећих 90 (деведесет) дана како би им се дала могућност да прибаве потребне доказе.

Уколико у продуженом року не услиједи достава нових доказа земљишнокњижни уложак ће се успоставити на основу до тада прибављених доказа.

У земљишну књигу ће се, као власник односно као носилац неког другог права на некретнини, уписати особа, која је од стране ођељења за земљишнокњижне послове овог суда утврђена као власник односно носилац неког другог права на некретнини односно особа, чије власништво односно неко друго право на некретнини, према стању ствари, ођељењу за земљишнокњижне послове овог суда изгледа највјероватнијим.

Приликом успоставе земљишнокњижног улошка уписат ће се ограничења власништва и друга стварна права на туђој некретнини ако су пријављења ођељењу за земљишнокњижне послове овог суда и ако су доказана јавном исправом или јавно овјереном приватном исправом.

Позивају се заинтересована лица да пријаве своја права и рјешавају своје имовинско правне односе.

Пријава права у првом реду је у Вашем интересу.

Пријавом права осигуравате учешће у процесу утврђивања права на Вашим некретнинама.

Утврђивањем права и њиховим уписом у електронски вођеној земљишној књизи осигуравате апсолутну заштиту својих права, стога Вас још једном позивамо да пријавите своја права на некретнинама и активно учествујете у даљем поступку.

Сви уписи у земљишне књиге за катастарске опћине које ће бити предмет успоставе или замјене земљишне књиге у оквиру Пројекта регистрације некретнина проводит ће се без наплате судске таксе.

Увид у електронски вођену земљишну књигу те лична предаја поднесака са документацијом могућа је у ођељењу за земљишнокњижне послове Општинског суда у Градачцу сваким радним даном у времену од 07,30-13,30х.

Поднеске је могуће доставити и путем поште на адресу:

Општински суд у Градачцу

Титова бб (за Ођељење за земљишнокњижне послове)

76250 Градачац                                                                   

                                                                                                     Предсједник суда

Слободанка Којић

Коментари су затворени.