Објављен јавни позив у Великој Кладуши

Са намјером да појаснимо поступак хармонизације и уписа имовине у Федерацији БиХ, објављујемо серију текстова како би помогли заштиту имовинских права Срба у ФБиХ.

 

Преносимо аутентичну објаву са сајта Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове fgu.com.ba :

 

ОПЋИНСКИ СУД У ВЕЛИКОЈ КЛАДУШИ НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ ОПЋИНЕ К.О.РАЈНОВАЦ И К.О.ВРНОГРАЧ

24.01.2022 11:24

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

УНСКО-САНСКИ КАНТОН

ОПЋИНСКИ СУД У ВЕЛИКОЈ КЛАДУШИ

Земљишнокњижни уред

Број:023-0-СУ-21-000 853

Велика Кладуша, 21.12.2021. године

На основу члана 63. и 67. Закона о земљишним књигама Ф БиХ („Службене новине Федерације БиХ“, број 19/03 и 54/04), Опћински суд у Великој Кладуши 

НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ  ОПЋИНЕ К.О.РАЈНОВАЦ И К.О.ВРНОГРАЧ

Позивају се све заинтересиране особе које полажу право на признавање власништва или неког другог права на некретнинама уписаним у катастарским опћинама К.О.Рајновац и К.О.Врнограч да то своје право пријаве у року од 60 дана од дана објаве овог огласа у Службеним новинама Федерације БиХ и Службеном гласнику БиХ поднеском у два примјерка и да поднесу доказе за то, у супротном њихово право неће бити узето у обзир приликом успоставе земљишнокњижног улошка.

Особе које полажу право на тим некретнинама могу наведени рок на захтјев продужити за најмање сљедећих 90 дана, како би им се дала могућност да прибаве потребне доказе.

Уколико у продуженом року не услиједи пријава, односно достава нових доказа, земљишнокњижни уложак ће се успоставити на основу до тада прибављених доказа.

Позивају се све заинтересиране особе да пријаве своје право и рјешавају своје имовинско-правне односе.Пријава права у првом реду је у Вашем интересу.Пријавом права осигуравате суђеловање у процесу утврђивања права на Вашим некретнинама.Добивањем рјешења о упису права и његовим провођењем у електронски вођеној земљишној књизи осигуравате апсолутну заштиту својих права.

Стога Вас још једном позивамо да пријавите своје право на некретнинама и активно суђелујете у даљњем поступку.

Сви уписи у земљишне књиге за катастарске опћине које ће бити предмет успоставе или замјене земљишне књиге у оквиру “Пројект регистрације некретнина” ће се проводити без наплате судских такси.

Увид у електронски вођену земљишну књигу, те особна предаја поднесака са документацијом могућа је у Земљишнокњижном уреду Опћинског суда у Великој Кладуши, на адресу ул.Маршала Тита бр.15, понеђељком и четвртком од 08:00 до 11,00 сати.

Поднеске је могуће доставити и путем поште на адресу

                                    “ ОПЋИНСКИ СУД У ВЕЛИКОЈ КЛАДУШИ

                                             ЗЕМЉИШНОКЊИЖНИ УРЕД

                                                   МаршалаТита бр.15

                                               77230 Велике Кладуша”

 

ПРЕДСЈЕДНИЦА СУДА

                                                                                                    Јасмина Миљковић

Коментари су затворени.