Објављен јавни позив за успоставу и замјену земљишне књиге у Тешњу

Са намјером да појаснимо поступак хармонизације и уписа имовине у Федерацији БиХ, објављујемо серију текстова како би помогли заштиту имовинских права Срба у ФБиХ.

 

Преносимо аутентичну објаву са сајта Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове fgu.com.ba :

ОПЋИНСКИ СУД У ТЕШЊУ НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КО НОВОГ ПРЕМЈЕРА ЈАБЛАНИЦА

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ЗЕНИЧКО-ДОБОЈСКИ КАНТОН

ОПЋИНСКИ СУД У ТЕШЊУ

Број: 039-0-Су-22-000 021

Тешањ, 01.02.2022.године

 

На основу члана 63. и 67. Закона о земљишним књигама Ф БиХ (Сл. Новине Ф БиХ бр. 19/03 и 54/04), Опћински суд у Тешњу,

      НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ

   ЗА КАТАСТАРСКУ ОПЋИНУ НОВОГ ПРЕМЈЕРА

ЈАБЛАНИЦА

Позивају се све заинтересоване особе, које сматрају да полажу право власништва или неко друго право на некретнинама уписаним у катастарској опћини новог премјера Јабланица, да пријаве своја права у року од 60 дана од дана објаве ове најаве у дневним новинама Вечерњи лист и Дневни Аваз, Службеним новинама Федерације БиХ и Службеном гласнику БиХ, поднеском у два примјерка и да овом суду доставе доказе за то, у супротном њихово право неће бити узето у обзир приликом успоставе новог земљишнокњижног улошка.

Особе које полажу право на тим некретнинама могу наведени рок, на захтјев, продужити за најмање сљедећих 90 дана, како би им се дала могућност да прибаве потребне доказе. Уколико у продуженом року не услиједи достава нових доказа, земљишнокњижни уложак ће се успоставити на основу до тада прибављених доказа.

Кроз Пројекат систематског ажурирања земљишне књиге и катастра извршен је и пријенос права власништва из Књиге положених уговора (КПУ) и Књиге етажног власништва у електронски вођену земљишну књигу. Стога се позивају сви власници станова и пословних простора да провјере пријенос свог права власништва или других права из наведених евиденција у електронски вођену земљишну књигу, увидом у исту у горе наведеним законским роковима.

Позивају се све заинтересоване особе да пријаве своја права и рјешавају своје имовинско-правне односе. Пријава права у првом реду је у Вашем интересу. Пријавом права осигуравате суђеловање у процесу утврђивања права на Вашим некретнинама. Утврђивањем права и њиховим уписом у електронски вођеној земљишној књизи осигуравате апсолутну заштиту својих права. Стога Вас још једном позивамо да пријавите своја права на некретнинама и активно суђелујете у даљњем поступку.

Сви уписи у земљишне књиге за катастарску опћину која ће бити предмет успоставе или замјене земљишне књиге у оквиру “Пројекта регистрације некретнина” ће се проводити без наплате судске таксе.

Увид у електронски вођену земљишну књигу, те лична предаја поднесака са доказном документацијом, могућа је у земљишнокњижном ођељењу Опћинског суда у Тешњу на адреси Буква бр. 8 (Крндија), сваким радним даном од 08:00 до 13:30 сати.

Документацију којом се доказује право на некретнинама достављати искључиво у оригиналу или овјереној копији, лично или путем поште на адресу Опћинског суда у Тешњу.

 

ПРЕДСЈЕДНИК СУДА

Здравко Поповић

 

Извор: fgu.com.ba

Коментари су затворени.