Објављен јавни позив за успоставу и замјену земљишне књиге у Сарајеву

Са намјером да појаснимо поступак хармонизације и уписа имовине у Федерацији БиХ, објављујемо серију текстова како би помогли заштиту имовинских права Срба у ФБиХ.

 

Преносимо аутентичну објаву са сајта Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове fgu.com.ba :

ОПЋИНСКИ СУД У САРАЈЕВУ НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА К.О. САРАЈЕВО И, К.О. САРАЈЕВО ИИ, К.О.ЛУКАВИЦА-ДИО, К.О.МИЉЕВИЋИ-ДИО, К.О. САРАЈЕВО В, К.О. САРАЈЕВО ВИ, К.О.ТИХОВИЋИ, К.О.КРЕМЕШ, К.О.МЕДОЈЕВИЋИ И К.О. ДРАГОРАДИ

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

КАНТОН САРАЈЕВО

ОПЋИНСКИ СУД У САРАЈЕВУ

Број : 065-0-Су-22-160

Сарајево, 27.01.2022. године

На основу члана 63. и 67. Закона о земљишним књигама Ф БиХ (СИ. новине Ф БиХ, бр. 19/03 и 54/04), Опћински суд у Сарајеву

НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ ОПЋИНЕ

К.О. САРАЈЕВО И, К.О. САРАЈЕВО ИИ, К.О.ЛУКАВИЦА-дио, К.О.МИЉЕВИЋИ-дио, К.О. САРАЈЕВО В, К.О. САРАЈЕВО ВИ, К.О.ТИХОВИЋИ, К.О.КРЕМЕШ, К.О.МЕДОЈЕВИЋИ И К.О. ДРАГОРАДИ

Позивају се све заинтересиране особе које полажу право на признавање власништва или неког другог права на некретнинама уписаним у катастарским опћинама САРАЈЕВО И, К.О. САРАЈЕВО ИИ, К.О.ЛУКАВИЦА-дио, К.О.МИЉЕВИЋИ-дио, К.О. САРАЈЕВО В, К.О. САРАЈЕВО ВИ, К.О.ТИХОВИЋИ, К.О.КРЕМЕШ, К.О.МЕДОЈЕВИЋИ и К.О. ДРАГОРАДИ, да то своје право пријаве у року од 60 дана од дана објаве овог огласа у Службеним новинама Федерације БиХ и Службеном гласнику БиХ поднеском у два примјерка и да поднесу доказе за то, у супротном њихово право неће бити узето у обзир приликом успоставе земљишнокњижног улошка. Особе које полажу право на тим некретнинама могу наведени рок на захтјев продужити за најмање сљедећих 90 дана, како би им се дала могућност да прибаве потребне доказе.Уколико у продуженом року не услиједи достава нових доказа земљишнокњижни уложак ће се успоставити на основу до тада прибављених доказа.

Кроз Пројект систематског ажурирања катастра извршен је пријенос права власништва из Књиге положених уговора (КПУ) у елекронски вођену земљишну књигу. Стога се позивају сви власници станова и пословних простора који су своје власништво уписали у КПУ да провјере пријенос свог права власништва из КПУ-а у електронски вођену земљишну књигу увидом у исту у горе наведеним законским роковима.

Позивају се све заинтересиране особе да пријаве своја права и рјешавају своје имовинско-правне односе. Пријава права у првом реду је у Вашем интересу. Пријавом права осигуравате суђеловање у процесу утврђивања права на Вашим некетнинама. Добивањем рјешења о упису права и његовим провођењем у електронски вођеној земљишној књизи осигуравате апсолутну заштиту својих права.

Стога Вас још једном позивамо да пријавите своја права на некретнинама и активно суђелујете у даљњем поступку.

Сви уписи у земљишне књиге за катастарске опћине које ће бити предмет успоставе или замјене земљишне књиге у оквиру „Пројекта регистрације некретнина“ ће се проводити без наплате судских такси.

Увид у елекронски вођену земљишну књигу, те лична предаја поднесака са документацијом могућа је у земљишнокњижном уреду Опћинског суда у Сарајеву на адреси Ул. Шеноина бр. 1 сваким радним даном од 12:00 до 14:00 сати.

Поднеске је могуће доставити и путем поште на адресу:

„ОПЋИНСКИ СУД У САРАЈЕВУ

ЗЕМЉИШНОКЊИЖНИ УРЕД Шеноина бр.1, 71000 Сарајево“

 

ПРЕСЈЕДНИЦА СУДА

                                                                                                                     Јања Јовановић

 

 

Извор: fgu.com.ba

Коментари су затворени.