Објављен Јавни позив за успоставу и замјену земљишних књига у Ливну

Са намјером да појаснимо поступак хармонизације и уписа имовине у Федерацији БиХ, објављујемо серију текстова како би помогли заштиту имовинских права Срба у ФБиХ.

ОПЋИНСКИ СУД У ЛИВНУ НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КАТАСТАРСКУ ОПЋИНУ СРЂЕВИЋИ

15.06.2023 20:17

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ОПЋИНСКИ СУД У ЛИВНУ

Уред за земљишнокњижне послове

Број: 068-0-Су-23-000 970

Ливно, 29.05.2023 . године

На основу члана 63. и 67. Закона о земљишним књигама Федерације БиХ („Службене новине Федерације БиХ” број: 19/03 и 54/04), Опћински суд у Ливну,

НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА

КАТАСТАРСКУ ОПЋИНУ СРЂЕВИЋИ

Позивају се све заинтересиране особе које полажу право на признавање власништва или неког другог права на некретнинама уписаним у катастарској опћини СРЂЕВИЋИ по новој измјери да то своје право пријаве Опћинском суду у ЛИВНУ, Уред за земљишнокњижне послове, у року од 60 дана од дана објаве овог огласа у Службеним новинама Федерације БиХ, Службеном гласнику БиХ, Дневном авазу, Вечерњем листу и огласној плочи Суда, и то поднеском у два примјерка, као и да поднесу доказе за то, у супротном њихово право неће бити узето у обзир приликом успоставе земљишнокњижног улошка.

Особе које полажу право на тим некретнинама могу наведени рок на захтјев продужити за најмање сљедећих 90 дана, како би им се дала могућност да прибаве потребне доказе. Уколико у продуженом року не услиједи достава нових доказа земљишнокњижни уложак ће се успоставити на основу до тада прибављених доказа.

Позивају се све заинтересоване особе да пријаве своја права и рјешавају своје имовинско-правне односе. Пријава права у првом реду је у Вашем интересу. Пријавом права осигуравате суђеловање у процесу утврђивања права на Вашим некретнинама.

Добивањем рјешења о упису права и његовим провођењем у електронски вођеној земљишној књизи осигуравате апсолутну заштиту својих права. Стога Вас још једном позивамо да пријавите своја права на некретнинама и активно суђелујете у даљњем поступку.

Сви уписи у новоуспостављену земљишну књигу за катастарску опћину СРЂЕВИЋИ ће се проводити без наплате судских такси, јер суд овај поступак проводи по службеној дужности.

Увид у електронски вођену земљишну књигу, те особна предаја поднесака са документацијом могућа је у уреду за земљишнокњижне послове Опћинског суда у Ливну, соба бр.114, на адреси Трг бранитеља бр.2, сваким радним даном од 11:00 до 13:00 сати.

Поднеске је могуће доставити и путем поште на адресу: Опћински суд у Ливну,, Ул. Трг бранитеља бр.2, 80101 Ливно.

ПРЕДСЈЕДНИК СУДА

Нико Цвитановић

 

Славиша Рујевић

 

Коментари су затворени.