Објављен Јавни позив за успоставу и замјену земљишних књига у Кисељаку

Са намјером да појаснимо поступак хармонизације и уписа имовине у Федерацији БиХ, објављујемо серију текстова како би помогли заштиту имовинских права Срба у ФБиХ.

ОПЋИНСКИ СУД У КИСЕЉАКУ НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ ОПЋИНЕ ОРАХОВО И ГРОМИЉАК

16.06.2023 16:36

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ОПЋИНСКИ СУД У КИСЕЉАКУ

Уред за земљишнокњижне послове

Број: 49 0 Су 065844 23 Су

Кисељак, 30.05.2023. године

На основу члана 63. и 67. Закона о земљишним књигама ФБиХ („Службене новине ФБиХ” број: 19/03 и 54/04), Опћински суд у Кисељаку,

НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА

КАТАСТАРСКУ ОПЋИНУ ОРАХОВО И ГРОМИЉАК

Позивају се све заинтересиране особе које полажу право на признавање власништва или неког другог права на некретнинама уписаним у катастарским опћинама Орахово и Громиљак по новој измјери да то своје право пријаве Опћинском суду у Кисељаку, Уред за земљишнокњижне послове, у року од 60 дана од дана објаве овог огласа у Службеним новинама Федерације БиХ, Службеном гласнику БиХ, Дневном авазу, Вечерњем листу и огласној плочи суда, и то поднеском у два примјерка, као и да поднесу доказе за то, у супротном њихово право неће бити узето у обзир приликом успоставе земљишнокњижног улошка. Особе које полажу право на тим некретнинама могу наведени рок на захтјев продужити за најмање сљедећих 90 дана, како би им се дала могућност да прибаве потребне доказе. Уколико у продуженом року не услиједи достава нових доказа земљишнокњижни уложак ће се успоставити на основу до тада прибављених доказа.

Позивају се све заинтересоване особе да пријаве своја права и рјешавају своје имовинско-правне односе. Пријава права у првом реду је у Вашем интересу. Пријавом права осигуравате суђеловање у процесу утврђивања права на Вашим некретнинама.

Добивањем рјешења о упису права и његовим провођењем у електронски вођеној земљишној књизи осигуравате апсолутну заштиту својих права. Стога Вас још једном позивамо да пријавите своја права на некретнинама и активно суђелујете у даљњем поступку.

Сви уписи у новоуспостављену земљишну књигу за катастарску опћину Орахово и Громиљак ће се проводити без наплате судских такси, јер суд овај поступак проводи по службеној дужности.

Увид у електронски вођену земљишну књигу, те лична предаја поднесака са документацијом могућа је у уреду за земљишнокњижне послове Опћинског суда у Кисељаку соба бр. 10. на адреси ул. Жртава домовинског рата бр. 13. сваким радним даном од 11:00 до 14:00 сати. Поднеске је могуће доставити и путем поште на адресу Опћински суд у Кисељаку ул. Жртава домовинског рата бр. 13.71250 Кисељак.

ПРЕДСЈЕДНИЦА СУДА

Божана Бандука

 

Славиша Рујевић

 

Коментари су затворени.