Објављен Јавни позив за успоставу и замјену земљишних књига у Орашју

Са намјером да појаснимо поступак хармонизације и уписа имовине у Федерацији БиХ, објављујемо серију текстова како би помогли заштиту имовинских права Срба у ФБиХ.

ОПЋИНСКИ СУД У ОРАШЈУ НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ ОПЋИНЕ ТОЛИСА, МАТИЋИ, ГОРЊА ДУБИЦА, НОВИ ГРАД И ВРБОВАЦ

06.02.2023 12:57

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ПОСАВСКИ КАНТОН
ОПЋИНСКИ СУД У ОРАШЈУ
Број: 025-0-Су-23-000 047
Орашје, 30.01.2023. године

На основу чл. 63. и 67. Закона о земљишним књигама Федерације БиХ (Службене новине Федерације БиХ, број 19/03, 54/04 и 61/22), Опћински суд у Орашју

НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ ОПЋИНЕ ТОЛИСА, МАТИЋИ, ГОРЊА ДУБИЦА, НОВИ ГРАД И ВРБОВАЦ

Позивају се све заинтересиране особе које полажу право на признавање власништва или неког другог права на некретнинама уписаним у катастарским опћинама Толиса и Матићи по новој измјери а које одговарају некретнинама уписаним у катастарским опћинама СП Толиса и СП Матићи по старој измјери, те некретнинама уписаним у катастарским опћинама Горња Дубица, Нови Град и Врбовац по новој измјери а које одговарају некретнинама уписаним у катастарским опћинама СП Горња Дубица, СП Нови Град и СП Врбовац, да то своје право пријаве у року од 60 дана од дана објаве овога огласа у Службеним новинама Федерације БиХ и Службеном гласнику БиХ и двјема дневним новинама, и то поднеском у два примјерка те да поднесу доказе за то, у супротном њихово право неће бити узето у обзир приликом успоставе земљишнокњижног улошка.

Особе које полажу право на тим некретнинама могу наведени рок на захтјев продужити за најмање слиједећих 90 дана, како би им се дала могућност да прибаве потребне доказе. Уколико у продуженом року не услиједи достава нових доказа земљишнокњижни уложак ће се успоставити на основу до тада прибављених доказа.

Кроз Пројект систематског ажурирања података за к.о. Толиса и к.о. Матићи извршен је пријенос права власништва из Књиге положених уговора (КПУ) у електронски вођену земљишну књигу. Стога се позивају сви власници станова и пословних простора који су своје власништво уписали у КПУ да провјере пријенос свог права власништва из КПУ-а у електронски вођену земљишну књигу увидом у исту у горе наведеним законским роковима.

Позивају се све заинтересиране особе да пријаве своја права и рјешавају своје имовинско-правне односе.
Пријава права је првенствено у Вашем интересу. Пријавом права осигуравате суђеловање у процесу утврђивања права на Вашим некретнинама. Добивањем рјешења о упису права и његовим провођењем у електронски вођеној земљишној књизи осигуравате апсолутну заштиту својих права. Стога Вас још једном позивамо да пријавите своја права на некретнинама и активно суђелујете у даљњем поступку.

Сви уписи у земљишне књиге за катастарске опћине које ће бити предмет успоставе или замјене земљишне књиге у оквиру Пројекта регистрације некретнина ће се проводити без наплате судских пристојби.

Увид у електронски вођену земљишну књигу, те особна предаја поднесака са документацијом могућа је у Земљишнокњижном уреду Опћинског суда у Орашју на адреси у Орашју, Југ И, Заобилазница б.б. и у Издвојеној организацијској јединици у Оџаку на адреси у Оџаку, Главни трг бб, сваким радним даном од 09:00-15:00 сати.

Поднеске је могуће доставити и путем поште на адресу: Опћински суд у Орашју, Југ И, Заобилазница б.б., 76270 Орашје и на адресу: Опћински суд у Орашју, Издвојено прекршајно ођељење у Оџаку, Главни трг бб, 76290 Оџак.

                                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СУДА
Жељко Живковић

Коментари су затворени.