Објављен Јавни позив за успоставу и замјену земљишних књига у Санском Мосту

Са намјером да појаснимо поступак хармонизације и уписа имовине у Федерацији БиХ, објављујемо серију текстова како би помогли заштиту имовинских права Срба у ФБиХ.

ОПЋИНСКИ СУД У САНСКОМ МОСТУ НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ ОПЋИНЕ ХАДРОВЦИ, ПОДВИДАЧА, СЛАТИНА, СТАРА РИЈЕКА И СТАРИ МАЈДАН

29.01.2023 21:56

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ОПЋИНСКИ СУД У САНСКОМ МОСТУ

Ођељење за земљишнокњижне послове

Број:022-0-СУ-23-000 034

Дана:13.01.2023.године

На основу члана 63. и 67. Закона о земљишним књигама Федерације БиХ („Службене новине Федерације БиХ” број: 19/03 и 54/04), Опћински суд у Санском Мосту

НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ ОПЋИНЕ ХАДРОВЦИ, ПОДВИДАЧА, СЛАТИНА, СТАРА РИЈЕКА И СТАРИ МАЈДАН

Позивају се све заинтересиране особе које полажу право на признавање власништва или неког другог права на некретнинама уписаним у катастарским опћинама Хадровци, Подвидача, Слатина, Стара Ријека и Стари Мајдан по новој измјери да то своје право пријаве Опћинском суду у Санском Мосту, Ођељење за земљишнокњижне послове, у року од 60 дана од дана објаве овог огласа у Службеним новинама Федерације БиХ, Службеном гласнику БиХ, Дневном авазу, Вечерњем листу и огласној плочи суда, и то поднеском у два примјерка, као и да поднесу доказе за то, у супротном њихово право неће бити узето у обзир приликом успоставе земљишнокњижног улошка.

Особе које полажу право на тим некретнинама могу наведени рок на захтјев продужити за најмање сљедећих 90 дана, како би им се дала могућност да прибаве потребне доказе. Уколико у продуженом року не услиједи достава нових доказа земљишнокњижни уложак ће се успоставити на основу до тада прибављених доказа.

Позивају се све заинтересоване особе да пријаве своја права и рјешавају своје имовинско-правне односе. Пријава права у првом реду је у Вашем интересу. Пријавом права осигуравате суђеловање у процесу утврђивања права на Вашим некретнинама.

Добивањем рјешења о упису права и његовим провођењем у електронски вођеној земљишној књизи осигуравате апсолутну заштиту својих права. Стога Вас још једном позивамо да пријавите своја права на некретнинама и активно суђелујете у даљњем поступку.

Сви уписи у новоуспостављену земљишну књигу за катастарске опћине Хадровци, Подвидача, Слатина, Стара Ријека и Стари Мајдан ће се проводити без наплате судске таксе, јер суд овај поступак проводи по службеној дужности.

Увид у електронски вођену земљишну књигу, те лична предаја поднесака са документацијом могућа је у ођељењу за земљишнокњижне послове Опћинског суда у Санском Мосту, на адреси Мусе Ћазима Ћатића бр.8, сваким радним даном од 11,00 до 14,00 сати.

Поднеске је могуће доставити и путем поште на адресу: Опћински суд у Санском Мосту, ул. Мусе Ћазима Ћатића бр.8, 79260 Сански Мост.

 

ПРЕДСЈЕДНИК СУДА

Енес Селман

Коментари су затворени.