Објављен Јавни позив за успоставу и замјену земљишних књига у Бихаћу

Са намјером да појаснимо поступак хармонизације и уписа имовине у Федерацији БиХ, објављујемо серију текстова како би помогли заштиту имовинских права Срба у ФБиХ.

ОПЋИНСКИ СУД У БИХАЋУ НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ ОПЋИНЕ ЧЕКРЛИЈЕ, ПОКОЈ И ПАПАРИ – МУСЛИЋИ

21.06.2023 17:06

Босна и Херцеговина

Федерација Босне и Херцеговине

Унско-Сански кантон

Опћински суд у Бихаћу

Земљишнокњижни уред

Број: 017-0-СУ-23-000 725

Бихаћ:1.06.2023.

На основу члана 63. и 67. Закона о земљишним књигама Ф БиХ (Сл.новине Ф БиХ, бр.19/03 и 54/04), Опћински су у Бихаћу

НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА

КАТАСТАРСКЕ ОПЋИНЕ

ЧЕКРЛИЈЕ, ПОКОЈ И ПАПАРИ – МУСЛИЋИ

Позивају се све заинтересиране особе које полажу право на признавање власништва или неког другог права на некретнинама уписаним у катастарским опћинама Чекрлије, Покој и Папари-Муслићи по новом катастарском операту, односно СП_Клокот, СП_Чекрлије, СП_Покој, СП_Папари, СП_Муслићи село, СП_Виница, СП_Језеро, СП_Рибић, СП_Заложје и СП_Хатинац – по старом катастарском операту, да то своје право пријаве у року од 60 дана од дана објаве овог огласа у Службеним новинама Федерације БиХ и Службеном гласнику БиХ поднеском у два примјерка и да поднесу доказе за то, у супротном њихово право неће бити узето у обзир приликом успоставе земљишнокњижног улошка.

Особе које полажу право на тим некретнинама могу наведени рок на захтјев продужити за најмање сљедећих 90 дана, како би им се дала могућност да прибаве потребне доказе. Уколико у продуженом року не услиједи достава нових доказа земљишнокњижни уложак ће се успоставити на основу до тад прибављених доказа.

Позивају се све заинтересиране особе да пријаве своја права и рјешавају своје имовинско-правне односе. Пријава права у првом реду је у Вашем интересу. Пријавом права осигуравате суђеловање у процесу утврђивања права на Вашим некретнинама. Добивање рјешења о упису права и његовим провођењем у електронски вођеној земљишној књизи осигуравате апсолутну заштиту својих права. Стога Вас још једном позивамо да пријавите своја права на некретнинама и активно суђелујете у даљњем поступку.

Сви уписи у земљишне књиге за катастарске опћине које ће бити предмет успоставе или замјене земљишне књиге у оквиру Пројекта регистрације некретнина проводит ће се без наплате судске таксе.

Увид у електронски вођену земљишну књигу, те особна предаја поднесака са документацијом могућа је у земљишнокњижном уреду Опћинског суда у Бихаћу, Босанска бр.4, и то сљедећим радним данима понеђељак, сриједа и петак од 08:00 до 12:00 сати.

Поднеске је могуће доставити и путем поште на адресу:

Опћински суд у Бихаћу, Босанска број 4, 77000 Бихаћ                                      

ПРЕДСЈЕДНИК СУДА

Аладин Бајрић

 

Славиша Рујевић

 

Коментари су затворени.