Објављен Јавни позив за успоставу и замјену земљишних књига у Мостару

Са намјером да појаснимо поступак хармонизације и уписа имовине у Федерацији БиХ, објављујемо серију текстова како би помогли заштиту имовинских права Срба у ФБиХ.

ОПЋИНСКИ СУД У МОСТАРУ НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ ОПЋИНЕ МОСТАР И И МОСТАР ИИ

21.06.2023 17:02

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ХЕРЦЕГОВАЧКО НЕРЕТВАНСКИ КАНТОН/ЖУПАНИЈА

ОПЋИНСКИ СУД У МОСТАРУ

ЗЕМЉИШНО КЊИЖНИ УРЕД

Број 058-0-Су-1296/23

Мостар, 07.06.2023.године.

На основу члана 63. и 67. Закона о земљишним књигама Ф БиХ (Сл.новине Ф БиХ, бр.19/03 и 54/04) Опћински суд у Мостару

НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ ОПЋИНЕ КО МОСТАР И и МОСТАР ИИ

Позивају се све заинтересиране особе које полажу право на признавање власништва или неког другог права на некретнинама уписаним у катастарским опћинама Мостар И и Мостар ИИ по новом премјеру (бројеви честица по катастарској евиденцији) да то своје право пријаве поднеском у два примјерка у року од 60 дана од дана објаве овог огласа у Службеним новинама Федерације БиХ и Службеном гласнику БиХ и да поднесу доказе за то надлежном земљишно књижном уреду. У супротном њихово право неће бити узето у обзир приликом успоставе земљишно књижног улошка.

Особе које тврде да полажу право на некретнинама у наведеним катастарским опћинама могу горе наведени рок на лични/особни захтјев продужити за најмање сљедећих 90 дана како би им се дала могућност да прибаве потребне доказе које нису могли да прибаве у 60 дана. Уколико у продуженом року не услиједи достава нових доказа земљишно књижни уложак ће се успоставити на основу до тада прибављених доказа и документације које посједује земљишно књижни уред Опћинског суда у Мостару.

Кроз пројекат систематског ажурирања катастра извршен је пренос права власништва из Књиге положених уговора (КПУ) и то КПУ_Мостар у електронски вођену земљишну књигу. Стога се позивају сви власници станова и пословних простора који своје власништво нису уписали у КПУ катастраских опћина Мостар И и Мостар ИИ (КО СП_ Мостар) које су предметом систематског ажурирања, да провјере пренос права власништва из КПУ у електронски вођену земљишну књигу увидом у исте у горе наведеним роковима.

Позивају се све заинтересиране особе да пријаве своја права и рјешавају своје имовинско-правне односе. Пријава права у првом реду је у Вашем интересу. Пријавом права осигуравате суђеловање у процесу утврђивања права на Вашим некретнинама. Добивањем рјешења о упису права и његовим провођењем у електронски вођеној земљишној књизи осигуравате апсолутну заштиту својих права.

Сви уписи у земљишне књиге за катастарске опћине које ће бити предмет успоставе или замјене земљишне књиге у оквиру пројекта регистрације некретнина у земљишно књижном уреду проводит ће се без наплате судске таксе.

Увид у електронски вођену земљишну књигу те лична/особна предаја поднесака са документацијом могућа је у Земљишнокњижном уреду Опћинског суда у Мостару на адреси Адема Бућа бр. 20 (Церница) сваким радним даном осим петка од 09:00 до 12:00 сати.

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ СТРАНКАМА СЕ ПРЕПОРУЧУЈЕ ДА ПРИЈАВУ ПРАВА НА НЕКРЕТНИНЕ СА ОЗНАКАМА ПО НОВОМ ПРЕМЈЕРУ (КАТАСТАРСКИ БРОЈЕВИ ЧЕСТИЦА) ШАЉУ ПОШТАНСКИМ ПУТЕМ ДА БИ СЕ ИЗБЈЕГЛЕ ГУЖВЕ НА ШАЛТЕРУ ЗК.

НА КОВЕРТИ КОЈА ЋЕ БИТИ АДРЕСИРАНА НА ОПЋИНСКИ СУД У МОСТАРУ ЗК УРЕД „АДЕМА БУЋА бр.20“ ОБАВЕЗНО НАЗНАЧИТИ ЗА ПРОЈЕКАТ ХАРМОНИЗАЦИЈЕ КАТАСТРА И ЗЕМЉИШНИХ КЊИГА.

Образац захтјева за пријаву права на некретнине можете преузети са web странице Опћинског суда у Мостару.

 

 

      ПРЕДСЈЕДНИКА СУДА

                                          Бајро Авдић

 

Славиша Рујевић

 

Коментари су затворени.