УПИС ИМОВИНЕ У БиХ у 2023. години

Са намјером да појаснимо поступак хармонизације и уписа имовине у Федерацији БиХ, објављујемо серију истраживачких текстова како би помогли заштиту имовинских права Срба у ФБиХ.

ЗАШТО ДА УЧЕСТВУЈЕМ У ПОСТУПКУ УСКЛАЂИВАЊА ПРИЈАВОМ СВОГА ПРАВА НА НЕКРЕТНИНАМА?

Пријава права је у Вашем интересу. Пријавом сте у могућности да активно учествујете у процесу утврђивања права на вашим некретнинама, добијањем рјешења о упису права и провођењем његовог уписа у електронски вођеној земљишној књизи, осигуравајући тако заштиту својих права. Осим тога, сви уписи у земљишне књиге у поступку успоставе или замјене земљишне књиге у оквиру „Пројекта регистрације некретнина“ се проводе без наплате судских такси. Уколико учествујете у поступку усклађивања у прописаним роковима, у могућности сте да поднесете приговор против тачности уписа у земљишну књигу. Лице, које је, учествовало у поступку усклађивања, може против рјешења земљнишнокњижног референта, уложити и жалбу код надлежног кантоналног суда у року од 15 дана. Рок почиње тећи од дана пријема преписа рјешења или сазнања о радњи која је предмет жалбе. Жалба се може поднијети и код земљишнокњижног уреда који је обавезан прослиједити је без одлагања надлежном суду. У жалбеном поступку заинтересоване особе могу само захтијевати да се земљишнокњижном уреду наложи да изврши забиљежбу против тачности земљишне књиге или да предузме брисање. Један од исхода, у случају прихваћања жалбе, јесте да ће се извршити забиљежба против тачности земљишне књиге, а странке ће се упутити на парницу како би оствариле своје право у редовном судском поступку. Могућ је и исход да Суд наложи брисање, тако да ће се укинути све предузете правне радње и предмет вратити на поновни поступак. Учествовање у поступку усклађивања омогућава вам, нпр., преношење трајног права кориштења у приватно власништво. У случају да сте, као власник зграде или посебног дијела зграде, уписани у катастарској евиденцији као посједник на катастарској честици/парцели означеној као државно власништво на грађевинском земљишту, својим захтјевом за упис власништва на земљишту омогућава вам се укњижба вашег власништва на односној парцели у земљишнокњижном улошку.

КОЈЕ СУ ПОСЉЕДИЦЕ АКО НЕ ПРИЈАВИМ СВОЈЕ ПРАВО НА НЕКРЕТНИНУ?

У случају да се лица којa полажу право на признавање власништва или неког другог права на некретнинама не јаве у року од 60 дана, односно годину дана од објаве огласа њихово право неће бити узето у обзир приликом успостављања земљишнокњижног улошка, односно упис у нову земљишну књигу извршиће се на основу постојеће документације, након службене провјере и истраженог чињеничног стања. Као докази, између осталог, ће се употријебити: 1. копија актуелног катастарског плана, 2. елаборат нове измјере, 3. подаци о особама за које се на основу постојећих података претпоставља да су они носиоци права, 4. подаци из земљишне књиге, 5. стари катастарски планови и операти, 6. судске одлуке и одлуке других органа о правима на некретнинама, 7. неизвршене одлуке аграрних комисија које за предмет имају некретнине, 8. подаци о правима утврђеним у поступку комасације (поступак новог уређења земљишта), 9. правоснажне одлуке надлежних органа, 10. закључени уговори и друге исправе које могу послужити као основа за упис, 11. подаци катастарских операта који одговарају стварном стању, 12. саслушања свједока, посљедње стварно стање посједа, изјаве странака и сличне информације, 13. одлуке Комисије за имовинске захтјеве избјеглица и расељених особа (ЦРПЦ) и сви други докази који су доступни ЦРПЦ-у, 14. друге исправе и докази. У пракси, у случајевима изостанка пријаве за утврђивање права, ЗK референти углавном располажу подацима из земљишне књиге и катастра, те на темељу тих података и доносе одлуку. ЗK референт доноси рјешење о упису с поуком о правном лијеку и доставља га свим учесницима поступка. Учествовање у поступку усклађивања је важно и због тога што за подручја на којима не постоји катастар земљишта основан темељем нове измјере (аерофотограметријске измјере), оснивање или замјена земљишних књига се врши паралелно са оснивањем катастра некретнина. У поступку оснивања катастра некретнина излажу се на јавни увид подаци о некретнинама и правима на некретнинама. Kатастар некретнина састоји се, поред осталог, и од елабората катастарске измјере, која обухваћа и прикупљање података о носиоцу права на некретнинама. Притом се користе подаци из катастра земљишта, земљишне књиге и катастра некретнина. Ако се подаци о носиоцу права на некретнинама не налазе у наведеним евиденцијама, ти подаци ће се прикупити према фактичком стању. Закон о земљишним књигама ФБиХ (чл.72.) обавезује да се лицу, чије пребивалиште или боравиште није познато и које се није пријавило ради учешћа у поступку успостављања, по службеној дужности постави привремени заступник (наравно, ако има каквог трага о вама у постојећој евиденцији). У случају утврђивања права избјеглице или расељеног лица поставља се привремени заступник са листе предложене од удружења избјеглица и расељених лица са односног подручја, од ЦРПЦ-а или од омбудсмана Федерације БиХ. Лица која су пропустила да у наведеним роковима пријаве своје право на некретнинама не могу га накнадно пријавити. Ако је земљишнокњижни суд током поступка успостављања уписао, примјерице, другу особу као власника, остаје вам једино, на што увијек имате право, да против земљишнокњижног власника поднесете тужбу у редовном судском поступку и захтијевате земљишнокњижни упис на своје име, али сада уз сношење трошкова парнице. Ако пропустите рок за пријаву, упис у нове земљишне књиге у појединачним случајевима износи минимално 600 КМ.

Обавили смо и истраживање о свим објављеним јавним позивима у Федерацији БиХ у првој половини 2023. године. Направили смо прегледне табеле како би јасно видјели у којим катастарским општинама је ове године расписан јавни позив.

Позивамо све оне који имају имовину у овим катастарским општинама да се јаве одговарајућој установи или у неку од канцеларија за бесплатну правну помоћ које раде у Србији и Српској.

 

За конкретну правну помоћ у Србији, позивамо вас да се јавите у канцеларије посебно формиране за ову намјену у Београду и Новом Саду.

БЕОГРАД: Гаврила Принципа бр. 16

Радно време: сваки радни дан 8:00 – 15:00 часова

Телефон: +381-64-3953-838

Мејл адреса: beograd@srpskazemlja.org

 

НОВИ САД: Војвођанских бригада бр. 17 (приземље)

Радно време: понедељак и среда 14:30 – 17:30 часова и петак 12:30 – 15:00 часова

Телефони: 021-528-132 и 021-520-030

Славиша Рујевић

 

Коментари су затворени.